Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemene voorwaarden - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met FIRST;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. FIRST: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door FIRST georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en FIRST gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 8. Verzegeling: de doorzichtige folie waarin een pack First Energy Gum verpakt zit.

 

Artikel 2 - Algemene voorwaarden - Gegevens van FIRST

FIRST ENERGY B.V.
Adres: Johan Huizingalaan 763A
1066 VH Amsterdam

E-mailadres: info@Firstenergygum.com

KvK-nummer: 67400574;
Btw-identificatienummer: NL856969308B01

 

Artikel 3 - Algemene voorwaarden - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FIRST en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen FIRST en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij FIRST zijn in te zien en op verzoek van de consument kunnen worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking wordt gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Algemene voorwaarden - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. FIRST is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als FIRST gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FIRST niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. FIRST kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  1. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  2. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  3. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  4. de gedragscodes waaraan FIRST zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  5. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

   

   

  Artikel 5 - Algemene voorwaarden - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument (van het aanbod) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FIRST onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door FIRST is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst en betaling elektronisch tot stand komt, treft FIRST passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  4. FIRST kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien FIRST op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. FIRST zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, meesturen:
   1. het bezoekadres van de vestiging van FIRST waar de consument met klachten terecht kan;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij FIRST deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
   5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

   

  Artikel 6 - Algemene voorwaarden - Herroepingsrecht 

  1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van uw bestelling, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@firstenergygum.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

    

  Artikel 7 - Algemene voorwaarden - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. FIRST is te allen tijde gerechtigd haar prijzen op de website te wijzigen.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   

  Artikel 8 - Algemene voorwaarden - Conformiteit en garantie

  1. FIRST staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door FIRST fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover FIRST kan doen gelden.
  3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan FIRST schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de toestand zoals de producten zijn geleverd.
  4. De garantie geldt niet indien:
   1. De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
   2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van FIRST en/of op de verpakking behandeld zijn.

   

  Artikel 9 - Algemene voorwaarden - Levering en uitvoering

  1. FIRST zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
  2. Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat de consument aan FIRST kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal FIRST geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 3 werkdagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 dag voor levering. De consument heeft in dat geval het recht op een vergelijkbaar vervangend product (zie punt 6 hieronder) of de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal FIRST het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal FIRST zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van FIRST.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij FIRST tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan FIRST bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  8. De consument ontvangt na bestelling een bevestiging met ‘track & trace’-link waarmee de consument ‘realtime’ de status van de bezorging kan raadplegen.
  9. FIRST hanteert brievenbuspost en pakketten, afhankelijk van wat de consument besteld heeft. De meeste bestellingen kunnen doorgaans door de brievenbus worden afgeleverd.
  10. Pakketten mogen niet onbeheerd worden achtergelaten in bijv. schuren of tuinen. Dat is immers in strijd met de richtlijnen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
  11. Indien de levering van een pakket niet kan plaatsvinden dan zal de bezorgdienst het pakket bij de buren afleveren of retour nemen en op een ander moment aanbieden.

   

  Artikel 10 - Algemene voorwaarden - Duurtransacties; duur, opzegging en verlenging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, en die strekt tot het periodiek afnemen van producten, te allen tijde opzeggen.
  2. Indien de opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd geschiedt na 12.00 uur op de dag vóór levering zal de levering en bijbehorende (incasso)betaling voor de laatste keer moeten plaatsvinden.
  3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, en die strekt tot het periodiek afnemen van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van de afgesproken contractduur. De consument mag de periodieke levering 8 weken per jaar pauzeren. Indien de consument niet de afgesproken hoeveelheid per jaar afneemt, of het jaarabonnement voortijdig wil afbreken, zal FIRST in overleg en per individueel geval een passende oplossing bieden.

   

  Artikel 11 - Algemene voorwaarden - Betaling

  1. In de regel dient de consument bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand te betalen met behulp van iDeal of een andere op de website van FIRST aangegeven betalingsmethode.
  2. Indien de consument om wat voor reden dan ook niet direct bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand betaald heeft, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de producten geleverd worden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FIRST te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft FIRST behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag.

   

  Artikel 12 - Algemene voorwaarden - Intellectuele eigendomsrechten

  • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij FIRST of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft.
  • Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

   

  Artikel 13 - Algemene voorwaarden - Klachtenregeling

  1. De consument dient direct na levering te controleren of de geleverde producten in aantal en soort overeenkomen met zijn of haar bestelling. Indien dit niet het geval is dient de consument dit direct door te geven aan FIRST. FIRST zal er voorts voor zorgdragen dat de producten die niet zijn aangekomen zo spoedig mogelijk worden nageleverd.
  2. FIRST registreert alle klachten en behandelt deze stuk voor stuk op een adequate wijze. Het is er FIRST alles aan gelegen om de consument een goede oplossing te bieden en eventueel te compenseren.
  3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FIRST nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  4. Een bij FIRST ingediende klacht wordt binnen twee werkdagen verholpen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FIRST binnen de termijn van 1 werkdag geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot FIRST. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel FIRST als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van FIRST niet op, tenzij FIRST schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door FIRST, zal FIRST naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugnemen.

   

  Artikel 14 - Algemene voorwaarden - Overig

  1. Op overeenkomsten tussen FIRST en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.